حفظ 2 سهمیه استان اصفهان در مجلس دانش‌آموزی

حفظ 2 سهمیه استان اصفهان در مجلس دانش‌آموزی
رئیس اداره آموزش‌ و پرورش بادرود گفت: در مجلس دانش‌آموزی دو سهمیه داریم و توانستیم سهم منطقه و استان اصفهان را حفظ کنیم که قابل‌تقدیر است.

حفظ 2 سهمیه استان اصفهان در مجلس دانش‌آموزی

رئیس اداره آموزش‌ و پرورش بادرود گفت: در مجلس دانش‌آموزی دو سهمیه داریم و توانستیم سهم منطقه و استان اصفهان را حفظ کنیم که قابل‌تقدیر است.
حفظ 2 سهمیه استان اصفهان در مجلس دانش‌آموزی

خرید vpn ارزان

بازی

View more posts from this author