حفظ عزت و کرامت انسانی و مقابله با ظلم و ستم مهم‌ترین درس عاشوراست

حفظ عزت و کرامت انسانی و مقابله با ظلم و ستم مهم‌ترین درس عاشوراست
یک مداح اهل بیت (ع) حفظ عزت و کرامت انسانی و مقابله با ظلم و ستم را مهم‌ترین درس عاشورا دانست و راه امام حسین (ع) را، راه سعادت بشر عنوان کرد.

حفظ عزت و کرامت انسانی و مقابله با ظلم و ستم مهم‌ترین درس عاشوراست

یک مداح اهل بیت (ع) حفظ عزت و کرامت انسانی و مقابله با ظلم و ستم را مهم‌ترین درس عاشورا دانست و راه امام حسین (ع) را، راه سعادت بشر عنوان کرد.
حفظ عزت و کرامت انسانی و مقابله با ظلم و ستم مهم‌ترین درس عاشوراست

View more posts from this author