حضور 9 دوومیدانی‌کار بانوی خراسانی در اردوی تیم ملی

حضور 9 دوومیدانی‌کار بانوی خراسانی در اردوی تیم ملی
رئیس هیات دوومیدانی خراسان رضوی از دعوت 13 دوومیدانی‌کار خراسان رضوی که 9 نفر از این ملی‌پوشان بانو هستند به اردوی تیم ملی دوومیدانی کشور خبر داد.

حضور 9 دوومیدانی‌کار بانوی خراسانی در اردوی تیم ملی

رئیس هیات دوومیدانی خراسان رضوی از دعوت 13 دوومیدانی‌کار خراسان رضوی که 9 نفر از این ملی‌پوشان بانو هستند به اردوی تیم ملی دوومیدانی کشور خبر داد.
حضور 9 دوومیدانی‌کار بانوی خراسانی در اردوی تیم ملی

View more posts from this author