حضور 4 کاراته‌کای قزوینی در اردوی آماده‌سازی تیم ملی

حضور 4 کاراته‌کای قزوینی در اردوی آماده‌سازی تیم ملی
دبیر هیأت کاراته استان قزوین از برگزاری سومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاراته خبر داد و گفت: در این اردو 4 کاراته‌کای قزوینی هم حضور دارند.

حضور 4 کاراته‌کای قزوینی در اردوی آماده‌سازی تیم ملی

دبیر هیأت کاراته استان قزوین از برگزاری سومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاراته خبر داد و گفت: در این اردو 4 کاراته‌کای قزوینی هم حضور دارند.
حضور 4 کاراته‌کای قزوینی در اردوی آماده‌سازی تیم ملی

View more posts from this author