حضور یک‌میلیون دانشجو در مقطع ارشد و دکتری در کشور

حضور یک‌میلیون دانشجو در مقطع ارشد و دکتری در کشور
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از یک‌میلیون دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه‌های سطح کشور در حال تحصیل هستند که لازم است از این ظرفیت استفاده شود.

حضور یک‌میلیون دانشجو در مقطع ارشد و دکتری در کشور

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از یک‌میلیون دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه‌های سطح کشور در حال تحصیل هستند که لازم است از این ظرفیت استفاده شود.
حضور یک‌میلیون دانشجو در مقطع ارشد و دکتری در کشور

View more posts from this author