حضور گردشگران آلمانی در کویر نمک‌زار سه‌قلعه سرایان

حضور گردشگران آلمانی در کویر نمک‌زار سه‌قلعه سرایان
معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان‌جنوبی از ورود گردشگران آلمانی در 9 و 10 دی‌ماه جاری به کویر نمک‌زار سه‌قلعه سرایان خبر داد.

حضور گردشگران آلمانی در کویر نمک‌زار سه‌قلعه سرایان

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان‌جنوبی از ورود گردشگران آلمانی در 9 و 10 دی‌ماه جاری به کویر نمک‌زار سه‌قلعه سرایان خبر داد.
حضور گردشگران آلمانی در کویر نمک‌زار سه‌قلعه سرایان

View more posts from this author