حضور کاراته‌کاهای زنجانی در مسابقات انتخابی کاتای دختران و پسران رده‌های پایه ایران

حضور کاراته‌کاهای زنجانی در مسابقات انتخابی کاتای دختران و پسران رده‌های پایه ایران
رئیس هیأت کاراته استان زنجان گفت: کاراته‌کاهای زنجانی در مسابقات انتخابی کاتای دختران و پسران رده‌های پایه ایران حضور پیدا می‌کنند.

حضور کاراته‌کاهای زنجانی در مسابقات انتخابی کاتای دختران و پسران رده‌های پایه ایران

رئیس هیأت کاراته استان زنجان گفت: کاراته‌کاهای زنجانی در مسابقات انتخابی کاتای دختران و پسران رده‌های پایه ایران حضور پیدا می‌کنند.
حضور کاراته‌کاهای زنجانی در مسابقات انتخابی کاتای دختران و پسران رده‌های پایه ایران

View more posts from this author