حضور پلیس در مناطق زلزله‌زده تا بازگشت مردم به زندگی عادی ادامه دارد

حضور پلیس در مناطق زلزله‌زده تا بازگشت مردم به زندگی عادی ادامه دارد
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: حضور پلیس در مناطق زلزله‌زده تا بازگشت مردم به زندگی عادی ادامه دارد.

حضور پلیس در مناطق زلزله‌زده تا بازگشت مردم به زندگی عادی ادامه دارد

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: حضور پلیس در مناطق زلزله‌زده تا بازگشت مردم به زندگی عادی ادامه دارد.
حضور پلیس در مناطق زلزله‌زده تا بازگشت مردم به زندگی عادی ادامه دارد

View more posts from this author