حضور پرشور مردم البرز در مسیرهای منتهی به تجمع راهپیمایان+ مسیرهای راهپیمایی

حضور پرشور مردم البرز در مسیرهای منتهی به تجمع راهپیمایان+ مسیرهای راهپیمایی
با وجود آنکه هنوز یک ساعت تا زمان برگزاری رسمی راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر کشور باقی‌مانده اما همه مسیرهای منتهی به محل‌های آغاز راهپیمایی و نقاط تعیین شده تجمع در البرز مملو از جمعیت است.

حضور پرشور مردم البرز در مسیرهای منتهی به تجمع راهپیمایان+ مسیرهای راهپیمایی

با وجود آنکه هنوز یک ساعت تا زمان برگزاری رسمی راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر کشور باقی‌مانده اما همه مسیرهای منتهی به محل‌های آغاز راهپیمایی و نقاط تعیین شده تجمع در البرز مملو از جمعیت است.
حضور پرشور مردم البرز در مسیرهای منتهی به تجمع راهپیمایان+ مسیرهای راهپیمایی

خرید vpn از طریق بانک ملی

خبرگزاری مهر

View more posts from this author