حضور نیروی انتظامی در 4 مرز خروج زائران حسینی

حضور نیروی انتظامی در 4 مرز خروج زائران حسینی
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی با تمام ظرفیت در 4 مرز حضور فعال دارد به زائران توصیه کرد برای حضور در سفر اربعین به توصیه‌های پلیس و ستاد اربعین توجه کنند.

حضور نیروی انتظامی در 4 مرز خروج زائران حسینی

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی با تمام ظرفیت در 4 مرز حضور فعال دارد به زائران توصیه کرد برای حضور در سفر اربعین به توصیه‌های پلیس و ستاد اربعین توجه کنند.
حضور نیروی انتظامی در 4 مرز خروج زائران حسینی

View more posts from this author