حضور نویسندگان غیرایرانی در میان برگزیدگان همایش کتاب سال حوزه

حضور نویسندگان غیرایرانی در میان برگزیدگان همایش کتاب سال حوزه
دبیر همایش کتاب سال حوزه گفت: 147 نفر از نویسندگان غیرایرانی آثار خودشان را به این همایش ارسال کردند و برخی از آثار این نویسندگان به عنوان اثر برتر انتخاب شدند.

حضور نویسندگان غیرایرانی در میان برگزیدگان همایش کتاب سال حوزه

دبیر همایش کتاب سال حوزه گفت: 147 نفر از نویسندگان غیرایرانی آثار خودشان را به این همایش ارسال کردند و برخی از آثار این نویسندگان به عنوان اثر برتر انتخاب شدند.
حضور نویسندگان غیرایرانی در میان برگزیدگان همایش کتاب سال حوزه

View more posts from this author