حضور مستندسازان برتر کشور فرصتی برای تولید آثار مشترک با موضوع «تبریز»

حضور مستندسازان برتر کشور فرصتی برای تولید آثار مشترک با موضوع «تبریز»
قائم مقام مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، حضور مستندسازان برتر کشور در تبریز را فرصتی برای همکاری و تولید آثار مشترک با موضوع تبریز عنوان کرد.

حضور مستندسازان برتر کشور فرصتی برای تولید آثار مشترک با موضوع «تبریز»

قائم مقام مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، حضور مستندسازان برتر کشور در تبریز را فرصتی برای همکاری و تولید آثار مشترک با موضوع تبریز عنوان کرد.
حضور مستندسازان برتر کشور فرصتی برای تولید آثار مشترک با موضوع «تبریز»

View more posts from this author