حضور مربی و ورزشکار چهارمحال و بختیاری در اردوی تیم ملی کشتی بانوان

حضور مربی و ورزشکار چهارمحال و بختیاری در اردوی تیم ملی کشتی بانوان
مربی و ورزشکار چهارمحال و بختیاری با دعوت فدراسیون کشتی در نخستین اردوی تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان حضور خواهند داشت.

حضور مربی و ورزشکار چهارمحال و بختیاری در اردوی تیم ملی کشتی بانوان

مربی و ورزشکار چهارمحال و بختیاری با دعوت فدراسیون کشتی در نخستین اردوی تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان حضور خواهند داشت.
حضور مربی و ورزشکار چهارمحال و بختیاری در اردوی تیم ملی کشتی بانوان

View more posts from this author