حضور قایقران چهارمحال و بختیاری در رقابت‌های کانوپولوی قهرمانی آسیا

حضور قایقران چهارمحال و بختیاری در رقابت‌های کانوپولوی قهرمانی آسیا
قایقران چهارمحال و بختیاری با قرارگرفتن در ترکیب تیم ملی کانوپولوی ایران از امروز به مصاف حریفان آسیایی رفت.

حضور قایقران چهارمحال و بختیاری در رقابت‌های کانوپولوی قهرمانی آسیا

قایقران چهارمحال و بختیاری با قرارگرفتن در ترکیب تیم ملی کانوپولوی ایران از امروز به مصاف حریفان آسیایی رفت.
حضور قایقران چهارمحال و بختیاری در رقابت‌های کانوپولوی قهرمانی آسیا

View more posts from this author