حضور شهدای گمنام موجب افزایش روحیه شهادت‌طلبی بین مردم می‌شود

حضور شهدای گمنام موجب افزایش روحیه شهادت‌طلبی بین مردم می‌شود
امام جمعه خورموج گفت: حضور شهدای گمنام در شهرستان باعث افزایش روحیه شهادت‌طلبی در بین اقشار مختلف مردم می‌شود.

حضور شهدای گمنام موجب افزایش روحیه شهادت‌طلبی بین مردم می‌شود

امام جمعه خورموج گفت: حضور شهدای گمنام در شهرستان باعث افزایش روحیه شهادت‌طلبی در بین اقشار مختلف مردم می‌شود.
حضور شهدای گمنام موجب افزایش روحیه شهادت‌طلبی بین مردم می‌شود

View more posts from this author