حضور دانشگاه صنعتی اصفهان بین برترین‌های علوم کشاورزی دنیا+ جدول

حضور دانشگاه صنعتی اصفهان بین برترین‌های علوم کشاورزی دنیا+ جدول
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI) نشان می‌دهد که 9 دانشگاه کشور در جمع مؤثرترین دانشگاه‌های دنیا در رشته‌های موضوعی علوم کشاورزی و علوم گیاهی و دامی قرار گرفته‌اند که دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از آن‌هاست.

حضور دانشگاه صنعتی اصفهان بین برترین‌های علوم کشاورزی دنیا+ جدول

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI) نشان می‌دهد که 9 دانشگاه کشور در جمع مؤثرترین دانشگاه‌های دنیا در رشته‌های موضوعی علوم کشاورزی و علوم گیاهی و دامی قرار گرفته‌اند که دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از آن‌هاست.
حضور دانشگاه صنعتی اصفهان بین برترین‌های علوم کشاورزی دنیا+ جدول

View more posts from this author