حضور بیش از 4 میلیون گردشگر از ابتدای سال‌جاری در سرعین ‏

حضور بیش از 4 میلیون گردشگر از ابتدای سال‌جاری در سرعین ‏
فرماندار سرعین از حضور بیش از 4 میلیون گردشگر در طی 5 ماه گذشته در شهرستان سرعین ‏خبر داد.

حضور بیش از 4 میلیون گردشگر از ابتدای سال‌جاری در سرعین ‏

فرماندار سرعین از حضور بیش از 4 میلیون گردشگر در طی 5 ماه گذشته در شهرستان سرعین ‏خبر داد.
حضور بیش از 4 میلیون گردشگر از ابتدای سال‌جاری در سرعین ‏

View more posts from this author