حضرت معصومه(س) الگویی برای زنان و مردان

حضرت معصومه(س) الگویی برای زنان و مردان
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی گفت: حضرت معصومه(س) الگو و اسوه برای همه زنان و مردان است بنابراین همانطوری که مرد می‌تواند به جایگاه رفیع برسد اگر زنی نیز این مسیر را طی کند به همان مراتب کمال می‌رسد.

حضرت معصومه(س) الگویی برای زنان و مردان

عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی گفت: حضرت معصومه(س) الگو و اسوه برای همه زنان و مردان است بنابراین همانطوری که مرد می‌تواند به جایگاه رفیع برسد اگر زنی نیز این مسیر را طی کند به همان مراتب کمال می‌رسد.
حضرت معصومه(س) الگویی برای زنان و مردان

View more posts from this author