حسرت دو پیروزی پیاپی به دل سپاهان ماند/ هوای «جم» به مهاجمان سپاهان نساخت

حسرت دو پیروزی پیاپی به دل سپاهان ماند/ هوای «جم» به مهاجمان سپاهان نساخت
تیم سپاهان با کسب تساوی مقابل پارس جنوبی جم در حسرت دو کسب پیروزی پیاپی در این فصل از لیگ ماند.

حسرت دو پیروزی پیاپی به دل سپاهان ماند/ هوای «جم» به مهاجمان سپاهان نساخت

تیم سپاهان با کسب تساوی مقابل پارس جنوبی جم در حسرت دو کسب پیروزی پیاپی در این فصل از لیگ ماند.
حسرت دو پیروزی پیاپی به دل سپاهان ماند/ هوای «جم» به مهاجمان سپاهان نساخت

View more posts from this author