حساب مردم گله‌مند به وضع اقتصادی از اغتشاشگران جداست

حساب مردم گله‌مند به وضع اقتصادی از اغتشاشگران جداست
امام جمعه قزوین گفت: حساب مردم گله‌مند به وضع اقتصادی از اغتشاشگران جداست.

حساب مردم گله‌مند به وضع اقتصادی از اغتشاشگران جداست

امام جمعه قزوین گفت: حساب مردم گله‌مند به وضع اقتصادی از اغتشاشگران جداست.
حساب مردم گله‌مند به وضع اقتصادی از اغتشاشگران جداست

View more posts from this author