حرکت و پیشرفت اسلام با کمک‌های حضرت خدیجه(س) به وجود آمد

حرکت و پیشرفت اسلام با کمک‌های حضرت خدیجه(س) به وجود آمد
مسؤول نمایندگی ولی فقیه سپاه امام رضا(ع) شهرستان البرز گفت: اگر کمک‌هاى خدیجه(س) نبود شاید در حرکت اسلام و پیشرفت اسلام یک اختلال و وقفه‌ عمده‌اى به وجود مى‌آمد.

حرکت و پیشرفت اسلام با کمک‌های حضرت خدیجه(س) به وجود آمد

مسؤول نمایندگی ولی فقیه سپاه امام رضا(ع) شهرستان البرز گفت: اگر کمک‌هاى خدیجه(س) نبود شاید در حرکت اسلام و پیشرفت اسلام یک اختلال و وقفه‌ عمده‌اى به وجود مى‌آمد.
حرکت و پیشرفت اسلام با کمک‌های حضرت خدیجه(س) به وجود آمد

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author