حرکت مردم در 9 دی‌ خودجوش و تکلیف‌محور بود

حرکت مردم در 9 دی‌ خودجوش و تکلیف‌محور بود
امام جمعه کرمان گفت: حرکت 9‌ دی‌‌ماه خودجوش و تکلیف‌محور بود و با آن حرکت عظیم مردم در سال 57 که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند در کنار هم قرار می‌گیرد و به همان اندازه مهم است.

حرکت مردم در 9 دی‌ خودجوش و تکلیف‌محور بود

امام جمعه کرمان گفت: حرکت 9‌ دی‌‌ماه خودجوش و تکلیف‌محور بود و با آن حرکت عظیم مردم در سال 57 که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند در کنار هم قرار می‌گیرد و به همان اندازه مهم است.
حرکت مردم در 9 دی‌ خودجوش و تکلیف‌محور بود

View more posts from this author