حرکت عظیم اربعین، آینده جهان اسلام را تغییر می‌دهد/ پوشش خبری پیاده‌روی اربعین نیازمند پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی است

حرکت عظیم اربعین، آینده جهان اسلام را تغییر می‌دهد/ پوشش خبری پیاده‌روی اربعین نیازمند پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی است
رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به مراسم اربعین گفت: پوشش خبری و تصویری پیاده‌روی اربعین نیاز به آغاز یک پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی دارد.

حرکت عظیم اربعین، آینده جهان اسلام را تغییر می‌دهد/ پوشش خبری پیاده‌روی اربعین نیازمند پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی است

رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به مراسم اربعین گفت: پوشش خبری و تصویری پیاده‌روی اربعین نیاز به آغاز یک پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی دارد.
حرکت عظیم اربعین، آینده جهان اسلام را تغییر می‌دهد/ پوشش خبری پیاده‌روی اربعین نیازمند پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی است

View more posts from this author