حرم مطهر در سیطره فضاهای تجاری و اقامتی است/ مشهد مرکز تجاری نیست

حرم مطهر در سیطره فضاهای تجاری و اقامتی است/ مشهد مرکز تجاری نیست
مدیرکل سابق حفظ و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی گفت: آنچه امروز در مشهد به‌ویژه در پیرامون حرم مطهر مشاهده می‌شود، سیطره فضاهای تجاری و اقامتی بر فضای زیارت است.

حرم مطهر در سیطره فضاهای تجاری و اقامتی است/ مشهد مرکز تجاری نیست

مدیرکل سابق حفظ و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی گفت: آنچه امروز در مشهد به‌ویژه در پیرامون حرم مطهر مشاهده می‌شود، سیطره فضاهای تجاری و اقامتی بر فضای زیارت است.
حرم مطهر در سیطره فضاهای تجاری و اقامتی است/ مشهد مرکز تجاری نیست

View more posts from this author