حداقل 17 هزار نفر در زلزله اخیر بیکار شدند/ درخواست از وزیر کشور برای بازگشایی مرز رسمی پرویزخان

حداقل 17 هزار نفر در زلزله اخیر بیکار شدند/ درخواست از وزیر کشور برای بازگشایی مرز رسمی پرویزخان
استاندار کرمانشاه طی نامه‌ای به وزیر کشور، بازگشایی مرز رسمی پرویز‌خان شهرستان‌ قصرشیرین را خواستار شد.

حداقل 17 هزار نفر در زلزله اخیر بیکار شدند/ درخواست از وزیر کشور برای بازگشایی مرز رسمی پرویزخان

استاندار کرمانشاه طی نامه‌ای به وزیر کشور، بازگشایی مرز رسمی پرویز‌خان شهرستان‌ قصرشیرین را خواستار شد.
حداقل 17 هزار نفر در زلزله اخیر بیکار شدند/ درخواست از وزیر کشور برای بازگشایی مرز رسمی پرویزخان

View more posts from this author