حجم زیاد فارغ‌التحصیلان بیکار ناشی از بی‌توجهی به نیازهای واقعی کشور است

حجم زیاد فارغ‌التحصیلان بیکار ناشی از بی‌توجهی به نیازهای واقعی کشور است
رئیس دانشگاه اصفهان گفت: اگر توجهی به نیازهای واقعی جامعه نداشته باشیم نتیجه‌ای جز بیکاری فارغ‌التحصیلان یعنی چیزی که شاهد آن هستیم، ندارد.

حجم زیاد فارغ‌التحصیلان بیکار ناشی از بی‌توجهی به نیازهای واقعی کشور است

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: اگر توجهی به نیازهای واقعی جامعه نداشته باشیم نتیجه‌ای جز بیکاری فارغ‌التحصیلان یعنی چیزی که شاهد آن هستیم، ندارد.
حجم زیاد فارغ‌التحصیلان بیکار ناشی از بی‌توجهی به نیازهای واقعی کشور است

View more posts from this author