حجم خانه‌هایی که در نیشابور زیر آب رفته، زیاد است/ عدم تجهیزات مشکلات را دوچندان کرده است

حجم خانه‌هایی که در نیشابور زیر آب رفته، زیاد است/ عدم تجهیزات مشکلات را دوچندان کرده است
نماینده مردم نیشابور فیروزه در مجلس با اشاره به اینکه حجم خانه‌هایی که در نیشابور زیر آب رفته، زیاد است، گفت: عدم تجهیزات مشکلات را دوچندان کرده است.

حجم خانه‌هایی که در نیشابور زیر آب رفته، زیاد است/ عدم تجهیزات مشکلات را دوچندان کرده است

نماینده مردم نیشابور فیروزه در مجلس با اشاره به اینکه حجم خانه‌هایی که در نیشابور زیر آب رفته، زیاد است، گفت: عدم تجهیزات مشکلات را دوچندان کرده است.
حجم خانه‌هایی که در نیشابور زیر آب رفته، زیاد است/ عدم تجهیزات مشکلات را دوچندان کرده است

View more posts from this author