حال و هوای سرزمین خورشید در نیمه شب نیمه شعبان

حال و هوای سرزمین خورشید در نیمه شب نیمه شعبان
نیمه شب نیمه شعبان حرم مطهر رضوی میزبان زائران و مجاورانی بود که به قصد احیای نیمه شعبان به حرم امام هشتم (ع) آمده بودند.

حال و هوای سرزمین خورشید در نیمه شب نیمه شعبان

نیمه شب نیمه شعبان حرم مطهر رضوی میزبان زائران و مجاورانی بود که به قصد احیای نیمه شعبان به حرم امام هشتم (ع) آمده بودند.
حال و هوای سرزمین خورشید در نیمه شب نیمه شعبان

View more posts from this author