حال عمومی آیت‌الله ایمانی رو به بهبودی است

حال عمومی آیت‌الله ایمانی رو به بهبودی است
وضعیت جسمانی آیت‌الله ایمانی با مراقبت‌های ویژه درمانی رو به بهبودی است.

حال عمومی آیت‌الله ایمانی رو به بهبودی است

وضعیت جسمانی آیت‌الله ایمانی با مراقبت‌های ویژه درمانی رو به بهبودی است.
حال عمومی آیت‌الله ایمانی رو به بهبودی است

View more posts from this author