حاشیه‌نشینی تبریز را مانع گردشگری ندانیم/ وضعیت گردشگری تبریز مطلوب نیست/ تبریز 2018 از حالت محلی به ملی تبدیل شود

حاشیه‌نشینی تبریز را مانع گردشگری ندانیم/ وضعیت گردشگری تبریز مطلوب نیست/ تبریز 2018 از حالت محلی به ملی تبدیل شود
رئیس مرکز پژوهش‌های شهرداری تبریز گفت: در چند سال اخیر گردشگری تبریز محدود شده و رتبه خوبی ندارد، امید است رویداد تبریز 2018 مقدمه‌ای برای ارتقای جایگاه گردشگری تبریز همانند سابق شود.

حاشیه‌نشینی تبریز را مانع گردشگری ندانیم/ وضعیت گردشگری تبریز مطلوب نیست/ تبریز 2018 از حالت محلی به ملی تبدیل شود

رئیس مرکز پژوهش‌های شهرداری تبریز گفت: در چند سال اخیر گردشگری تبریز محدود شده و رتبه خوبی ندارد، امید است رویداد تبریز 2018 مقدمه‌ای برای ارتقای جایگاه گردشگری تبریز همانند سابق شود.
حاشیه‌نشینی تبریز را مانع گردشگری ندانیم/ وضعیت گردشگری تبریز مطلوب نیست/ تبریز 2018 از حالت محلی به ملی تبدیل شود

View more posts from this author