حاشیه‌سازی‌ها برای پیشنهاد جلوگیری از افزایش حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی/تصمیم‌ کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها در سال 97

حاشیه‌سازی‌ها برای پیشنهاد جلوگیری از افزایش حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی/تصمیم‌ کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها در سال 97
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: عدم افزایش تعرفه‌ها تصمیمی بود که در کمیسیون تلفیق داشتیم و تأکید کردیم که سال 97 هیچ‌گونه تعرفه‌ای اضافه نشود و این تصمیم برای مجموعه‌های اعم از دولتی و غیردولتی است.

حاشیه‌سازی‌ها برای پیشنهاد جلوگیری از افزایش حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی/تصمیم‌ کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها در سال 97

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: عدم افزایش تعرفه‌ها تصمیمی بود که در کمیسیون تلفیق داشتیم و تأکید کردیم که سال 97 هیچ‌گونه تعرفه‌ای اضافه نشود و این تصمیم برای مجموعه‌های اعم از دولتی و غیردولتی است.
حاشیه‌سازی‌ها برای پیشنهاد جلوگیری از افزایش حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی/تصمیم‌ کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها در سال 97

View more posts from this author