حادثه رانندگی در محور آشتیان ـ راهجرد 12 کشته و مجروح بر جای گذاشت

حادثه رانندگی در محور آشتیان ـ راهجرد 12 کشته و مجروح بر جای گذاشت
حادثه رانندگی در کیلومتر 25 محور آشتیان ـ راهجرد 4 کشته و 8 مجروح بر جای گذاشت.

حادثه رانندگی در محور آشتیان ـ راهجرد 12 کشته و مجروح بر جای گذاشت

حادثه رانندگی در کیلومتر 25 محور آشتیان ـ راهجرد 4 کشته و 8 مجروح بر جای گذاشت.
حادثه رانندگی در محور آشتیان ـ راهجرد 12 کشته و مجروح بر جای گذاشت

View more posts from this author