جیغ بنفش بلایای طبیعی در گوش آذربایجان غربی/ خواب خرگوشی مسؤولان بیداری ندارد؟

جیغ بنفش بلایای طبیعی در گوش آذربایجان غربی/ خواب خرگوشی مسؤولان بیداری ندارد؟
با توجه به اینکه 48 نوع بلای طبیعی آذربایجان غربی را تهدید می‌کند، لازم است استانی که به عنوان قطب کشاورزی کشور شناخته شده است در زمینه بیمه‌ محصولات کشاورزی بیش از این ورود پیدا کند.

جیغ بنفش بلایای طبیعی در گوش آذربایجان غربی/ خواب خرگوشی مسؤولان بیداری ندارد؟

با توجه به اینکه 48 نوع بلای طبیعی آذربایجان غربی را تهدید می‌کند، لازم است استانی که به عنوان قطب کشاورزی کشور شناخته شده است در زمینه بیمه‌ محصولات کشاورزی بیش از این ورود پیدا کند.
جیغ بنفش بلایای طبیعی در گوش آذربایجان غربی/ خواب خرگوشی مسؤولان بیداری ندارد؟

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author