جیغ بنفش آمل از بارش برف و تعطیلی زندگی

جیغ بنفش آمل از بارش برف و تعطیلی زندگی
در حالی که هر ساله شاهد زمستان‌های سخت، بارش برف شدید و در پی آن قطعی برق و … در آمل هستیم اما گویا مسوولان قرار نیست فکری برای حل این مشکل کنند.

جیغ بنفش آمل از بارش برف و تعطیلی زندگی

در حالی که هر ساله شاهد زمستان‌های سخت، بارش برف شدید و در پی آن قطعی برق و … در آمل هستیم اما گویا مسوولان قرار نیست فکری برای حل این مشکل کنند.
جیغ بنفش آمل از بارش برف و تعطیلی زندگی

View more posts from this author