جوان امدادگر شیروانی در حین انجام مأموریت جان خود را از دست داد

جوان امدادگر شیروانی در حین انجام مأموریت جان خود را از دست داد
بر اثر واژگونی خودرو هلال‌احمر، جوان امدادگر شیروانی در حین انجام مأموریت جان خود را از دست داد.

جوان امدادگر شیروانی در حین انجام مأموریت جان خود را از دست داد

بر اثر واژگونی خودرو هلال‌احمر، جوان امدادگر شیروانی در حین انجام مأموریت جان خود را از دست داد.
جوان امدادگر شیروانی در حین انجام مأموریت جان خود را از دست داد

View more posts from this author