جوانان قدر دوران جوانی را بدانند/ حافظان قرآن باید شکرگزار این نعمت الهی باشند

جوانان قدر دوران جوانی را بدانند/ حافظان قرآن باید شکرگزار این نعمت الهی باشند
آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید با تأکید بر اینکه جوانان باید قدر دوران جوانی را بدانند گفت: براساس روایات، انسان‌ قدر دو نعمت را تا زمانی که آن‌ها را از دست ندهد، نمی‌داند که آن دو نعمت جوانی و سلامت و تندرستی است.

جوانان قدر دوران جوانی را بدانند/ حافظان قرآن باید شکرگزار این نعمت الهی باشند

آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید با تأکید بر اینکه جوانان باید قدر دوران جوانی را بدانند گفت: براساس روایات، انسان‌ قدر دو نعمت را تا زمانی که آن‌ها را از دست ندهد، نمی‌داند که آن دو نعمت جوانی و سلامت و تندرستی است.
جوانان قدر دوران جوانی را بدانند/ حافظان قرآن باید شکرگزار این نعمت الهی باشند

View more posts from this author