جوانان به شغل کارمندی امیدی نداشته باشند/ مدیران پشت میزنشین بحران کشور هستند

جوانان به شغل کارمندی امیدی نداشته باشند/ مدیران پشت میزنشین بحران کشور هستند
مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور جوانان گفت: با رویکرد جهادی باید وضعیت صنعت تغییر داده شود و به جوانان این باور را القا کنیم که هیچ امیدی به شغل کارمندی نداشته باشند و به سمت راه‌اندازی کسب‌ و کار خصوصی تشویق شوند.

جوانان به شغل کارمندی امیدی نداشته باشند/ مدیران پشت میزنشین بحران کشور هستند

مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور جوانان گفت: با رویکرد جهادی باید وضعیت صنعت تغییر داده شود و به جوانان این باور را القا کنیم که هیچ امیدی به شغل کارمندی نداشته باشند و به سمت راه‌اندازی کسب‌ و کار خصوصی تشویق شوند.
جوانان به شغل کارمندی امیدی نداشته باشند/ مدیران پشت میزنشین بحران کشور هستند

View more posts from this author