جوانان از مدیران چسبیده به میزها خسته شده‌اند/ بی‌اعتمادی به جوانان تقابل آن‌ها با دولت را در پی دارد

جوانان از مدیران چسبیده به میزها خسته شده‌اند/ بی‌اعتمادی به جوانان تقابل آن‌ها با دولت را در پی دارد
در نخستین دوره ملی توانمندسازی کارآفرینی جوانان کارآفرین برتر کشور بر لزوم توجه و اعتماد به کارآفرینی جوانان و نیز عدم داشتن قوانین مصوب در حوزه کارآفرینی تأکید شد.

جوانان از مدیران چسبیده به میزها خسته شده‌اند/ بی‌اعتمادی به جوانان تقابل آن‌ها با دولت را در پی دارد

در نخستین دوره ملی توانمندسازی کارآفرینی جوانان کارآفرین برتر کشور بر لزوم توجه و اعتماد به کارآفرینی جوانان و نیز عدم داشتن قوانین مصوب در حوزه کارآفرینی تأکید شد.
جوانان از مدیران چسبیده به میزها خسته شده‌اند/ بی‌اعتمادی به جوانان تقابل آن‌ها با دولت را در پی دارد

View more posts from this author