جوانان آماده‌به‌کار به دلیل قراردادهای موقت و قوانین مبهم حاضر به کار نمی‌شود

جوانان آماده‌به‌کار به دلیل قراردادهای موقت و قوانین مبهم حاضر به کار نمی‌شود
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بازنگری در قوانین حوزه کار گفت: بسیاری از جوانان آماده‌به‌کار به دلیل قراردادهای موقت و قوانین مبهم حاضر به کار نمی‌شود و روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود.

جوانان آماده‌به‌کار به دلیل قراردادهای موقت و قوانین مبهم حاضر به کار نمی‌شود

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بازنگری در قوانین حوزه کار گفت: بسیاری از جوانان آماده‌به‌کار به دلیل قراردادهای موقت و قوانین مبهم حاضر به کار نمی‌شود و روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود.
جوانان آماده‌به‌کار به دلیل قراردادهای موقت و قوانین مبهم حاضر به کار نمی‌شود

View more posts from this author