جهش ارزی فعلی، تورم نهفته سال‌های قبل است

جهش ارزی فعلی، تورم نهفته سال‌های قبل است
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: رشد فعلی نرخ ارز، تورم نهفته سال‌های قبل بوده و اکنون آزاد شده و پرواضح است که مسائل سیاسی و روانی به آزاد شدن هر چه سریع‌تر فنر نرخ ارز کمک می‌کند.

جهش ارزی فعلی، تورم نهفته سال‌های قبل است

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: رشد فعلی نرخ ارز، تورم نهفته سال‌های قبل بوده و اکنون آزاد شده و پرواضح است که مسائل سیاسی و روانی به آزاد شدن هر چه سریع‌تر فنر نرخ ارز کمک می‌کند.
جهش ارزی فعلی، تورم نهفته سال‌های قبل است

View more posts from this author