جهان در قرن 21 میلادی دموکراتیک نیست/ اروپا بالاخره مجبور می‌شود بین منافع خودش و آمریکا یکی را انتخاب کند

جهان در قرن 21 میلادی دموکراتیک نیست/ اروپا بالاخره مجبور می‌شود بین منافع خودش و آمریکا یکی را انتخاب کند
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه ایدئولوژی بازار آزاد حمایت از شکل جدید مداخله چند دولت سرمایه‌داری در اقتصاد جهانی است، گفت: حقوق شهروندی در جهان به طور سیستماتیک نقض می‌شود و جهان در قرن 21 میلادی دموکراتیک نیست و مناسبات براساس دموکراسی محقق نمی‌شود.

جهان در قرن 21 میلادی دموکراتیک نیست/ اروپا بالاخره مجبور می‌شود بین منافع خودش و آمریکا یکی را انتخاب کند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه ایدئولوژی بازار آزاد حمایت از شکل جدید مداخله چند دولت سرمایه‌داری در اقتصاد جهانی است، گفت: حقوق شهروندی در جهان به طور سیستماتیک نقض می‌شود و جهان در قرن 21 میلادی دموکراتیک نیست و مناسبات براساس دموکراسی محقق نمی‌شود.
جهان در قرن 21 میلادی دموکراتیک نیست/ اروپا بالاخره مجبور می‌شود بین منافع خودش و آمریکا یکی را انتخاب کند

View more posts from this author