جنگ تحمیلی ایران با تمامی جنگ‎های جهان متفاوت بود/ میانگین سنی شهدای دوران دفاع مقدس؛ 22 سال

جنگ تحمیلی ایران با تمامی جنگ‎های جهان متفاوت بود/ میانگین سنی شهدای دوران دفاع مقدس؛ 22 سال
دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه با بیان اینکه جنگ تحمیلی ایران با تمامی جنگ‎های تاریخ متفاوت بود، گفت: جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 2 هزار و 500 روز برابر 95 ماه به طول انجامید که می‎توان گفت دو برابر جنگ جهانی اول بود.

جنگ تحمیلی ایران با تمامی جنگ‎های جهان متفاوت بود/ میانگین سنی شهدای دوران دفاع مقدس؛ 22 سال

دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه با بیان اینکه جنگ تحمیلی ایران با تمامی جنگ‎های تاریخ متفاوت بود، گفت: جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 2 هزار و 500 روز برابر 95 ماه به طول انجامید که می‎توان گفت دو برابر جنگ جهانی اول بود.
جنگ تحمیلی ایران با تمامی جنگ‎های جهان متفاوت بود/ میانگین سنی شهدای دوران دفاع مقدس؛ 22 سال

View more posts from this author