جنگ اقتصادی مساوی با تحریم تلقی نشود/ فریب برخی اقدامات شبه دیپلماتیک را نخوریم

جنگ اقتصادی مساوی با تحریم تلقی نشود/ فریب برخی اقدامات شبه دیپلماتیک را نخوریم
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه نباید جنگ اقتصادی را مساوی با تحریم تلقی کنیم، گفت: کشور و مسؤولان باید وحدت داشته باشند و طرح دفاع اقتصادی ارائه شود.

جنگ اقتصادی مساوی با تحریم تلقی نشود/ فریب برخی اقدامات شبه دیپلماتیک را نخوریم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه نباید جنگ اقتصادی را مساوی با تحریم تلقی کنیم، گفت: کشور و مسؤولان باید وحدت داشته باشند و طرح دفاع اقتصادی ارائه شود.
جنگ اقتصادی مساوی با تحریم تلقی نشود/ فریب برخی اقدامات شبه دیپلماتیک را نخوریم

View more posts from this author