جنگ اقتصادی علیه کشور با توافق هسته‌ای به خاتمه رسیده است/ هیچ‌کس نمی‌تواند یک ایرانی را تهدید کند/ ایجاد رونق اقتصادی مقداری طول خواهد کشید/ دولت جلوی ریخت‌وپاش‌ها را می‌گیرد

جنگ اقتصادی علیه کشور با توافق هسته‌ای به خاتمه رسیده است/ هیچ‌کس نمی‌تواند یک ایرانی را تهدید کند/ ایجاد رونق اقتصادی مقداری طول خواهد کشید/ دولت جلوی ریخت‌وپاش‌ها را می‌گیرد
مذاکره‌کننده ارشد کشورمان گفت: مذاکرات هسته‌ای سایه تهدید را از سر ایران دور کرد؛ هیچ‌کس نمی‌تواند یک ایرانی را تهدید کند و ایجاد رونق اقتصادی مقداری طول خواهد کشید.

جنگ اقتصادی علیه کشور با توافق هسته‌ای به خاتمه رسیده است/ هیچ‌کس نمی‌تواند یک ایرانی را تهدید کند/ ایجاد رونق اقتصادی مقداری طول خواهد کشید/ دولت جلوی ریخت‌وپاش‌ها را می‌گیرد

مذاکره‌کننده ارشد کشورمان گفت: مذاکرات هسته‌ای سایه تهدید را از سر ایران دور کرد؛ هیچ‌کس نمی‌تواند یک ایرانی را تهدید کند و ایجاد رونق اقتصادی مقداری طول خواهد کشید.
جنگ اقتصادی علیه کشور با توافق هسته‌ای به خاتمه رسیده است/ هیچ‌کس نمی‌تواند یک ایرانی را تهدید کند/ ایجاد رونق اقتصادی مقداری طول خواهد کشید/ دولت جلوی ریخت‌وپاش‌ها را می‌گیرد

خبر جدید

View more posts from this author