جنگیدن در جبهه حق علیه باطل تمرین سرباز امام زمان(عج) بودن است

جنگیدن در جبهه حق علیه باطل تمرین سرباز امام زمان(عج) بودن است
تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: امروز تمرین سرباز امام زمان بودن به سرباز نائب امام زمان بودن و در جبهه حق علیه باطل جنگیدن است.

جنگیدن در جبهه حق علیه باطل تمرین سرباز امام زمان(عج) بودن است

تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: امروز تمرین سرباز امام زمان بودن به سرباز نائب امام زمان بودن و در جبهه حق علیه باطل جنگیدن است.
جنگیدن در جبهه حق علیه باطل تمرین سرباز امام زمان(عج) بودن است

View more posts from this author