جنگل‌های حوزه 46 کجور ثبت جهانی می‌شود

جنگل‌های حوزه 46 کجور ثبت جهانی می‌شود
معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی خبر داد.

جنگل‌های حوزه 46 کجور ثبت جهانی می‌شود

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی خبر داد.
جنگل‌های حوزه 46 کجور ثبت جهانی می‌شود

View more posts from this author