جمع‌آوری 2 میلیارد و 900 میلیون تومان صدقه در کهگیلویه و بویراحمد

جمع‌آوری 2 میلیارد و 900 میلیون تومان صدقه در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: 2 میلیارد و 900 میلیون تومان از 96 هزار صندوق صدقه در یک سال گذشته در کهگیلویه و بویراحمد جمع‌آوری شد.

جمع‌آوری 2 میلیارد و 900 میلیون تومان صدقه در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: 2 میلیارد و 900 میلیون تومان از 96 هزار صندوق صدقه در یک سال گذشته در کهگیلویه و بویراحمد جمع‌آوری شد.
جمع‌آوری 2 میلیارد و 900 میلیون تومان صدقه در کهگیلویه و بویراحمد

آهنگ جدید

View more posts from this author