جمع‌آوری و معدوم‌سازی 3295 کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف در استان مرکزی

جمع‌آوری و معدوم‌سازی 3295 کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف در استان مرکزی
رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی از جمع‌آوری و معدوم‌سازی 3 هزار 295 کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف در نیمه اول ماه مبارک رمضان در استان مرکزی خبر داد.

جمع‌آوری و معدوم‌سازی 3295 کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف در استان مرکزی

رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی از جمع‌آوری و معدوم‌سازی 3 هزار 295 کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف در نیمه اول ماه مبارک رمضان در استان مرکزی خبر داد.
جمع‌آوری و معدوم‌سازی 3295 کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف در استان مرکزی

View more posts from this author