جمع‌آوری جزوات احکام دانش‎آموزان لرستان

جمع‌آوری جزوات احکام دانش‎آموزان لرستان
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش لرستان گفت: در پی حذف “اشهد ان علیا ولی الله” از جزوه احکام دانش‎آموزان، تمام این جزوات جمع‌آوری شدند.

جمع‌آوری جزوات احکام دانش‎آموزان لرستان

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش لرستان گفت: در پی حذف “اشهد ان علیا ولی الله” از جزوه احکام دانش‎آموزان، تمام این جزوات جمع‌آوری شدند.
جمع‌آوری جزوات احکام دانش‎آموزان لرستان

View more posts from this author