جمعیت سالمند ایران در دو دهه آینده به 25 درصد می‌رسد/ افزایش آلزایمر با پیر شدن جامعه

جمعیت سالمند ایران در دو دهه آینده به 25 درصد می‌رسد/ افزایش آلزایمر با پیر شدن جامعه
معاون اجتماعی وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی گفت: حدود 8 درصد جمعیت کشور سالمند بوده و با روند جمعیتی حال حاضر کشور در دو دهه‌ آینده این میزان به 25 درصد خواهد رسید.

جمعیت سالمند ایران در دو دهه آینده به 25 درصد می‌رسد/ افزایش آلزایمر با پیر شدن جامعه

معاون اجتماعی وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی گفت: حدود 8 درصد جمعیت کشور سالمند بوده و با روند جمعیتی حال حاضر کشور در دو دهه‌ آینده این میزان به 25 درصد خواهد رسید.
جمعیت سالمند ایران در دو دهه آینده به 25 درصد می‌رسد/ افزایش آلزایمر با پیر شدن جامعه

View more posts from this author